Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】Phụ bản liên hoàn Q123 Tô Châu

Đăng ngày: 11/08/2023

Phụ bản liên hoàn Q 1 2 3 Tô Châu là phụ bản gì?

Phụ bản liên hoàn Q 1 2 3 có 3 phụ bản, mỗi loại phụ bản quý bằng hữu có thể tham gia được 5 lượt/1 ngày, gồm 3 phụ bản: Một Tên Cũng Không Thể Thoát (Q1), Trừ Hại (Q2), Sào Huyệt Của Phỉ (Q3).Tham gia phụ bản Một Tên Cũng Không Thể Thoát ở đâu?

Để tham gia phụ bản Một Tên Cũng Không Thể Thoát, quý bằng hữu cần tới gặp NPC Tiền Hoành Vũ (131,260) Tô Châu và nhận nhiệm vụ Một Tên Cũng Không Thể Thoát.

Sau khi quý bằng hữu và đồng đội đã nhận đủ nhiệm vụ, đội trưởng sẽ tiến hành chọn [Thẳng tiến biên cương], cả đội sẽ tiến hành vào phụ bản Một Tên Cũng Không Thể Thoát.

Làm sao để vượt qua phụ bản?

Sau khi vào trong phụ bản, quý bằng hữu cần tiêu diệt 50 Ngụy Tống Binh như trong nhiệm vụ.

Sau khi đã tiêu diệt 50 Ngụy Tống Binh, quý bằng hữu tới tọa độ trung tâm (50,70) tiêu diệt Ngụy Tống Quân Đô Thống.

Sau đó, quý bằng hữu tới cầu bên trái của bản đồ, tiêu diệt 10 tên Đào Thoán Phỉ Loại, nếu để chúng chạy qua cầu, phụ bản sẽ thất bại và không thể trả nhiệm vụ.

 

Sau khi tiêu diệt xong 10 tên Đào Thoán Phỉ Loại, quý bằng hữu tới tọa độ trung tâm (52,68) tiêu diệt Dư Độc.

Sau khi tiêu diệt Dư Độc, quý bằng hữu sẽ nhặt được Dư Độc Lệnh Bài, là đạo cụ nhiệm vụ quan trọng để tham gia phụ bản Trừ Hại (Q2)

Sau khi hoàn thành phụ bản Một Tên Cũng Không Thể Thoát, quý bằng hữu quay lại gặp NPC Tiền Hoành Vũ (134,261) tiến hành trả nhiệm vụ Một Tên Cũng Không Thể Thoát.

 

Phụ bản Trừ Hại

Tới NPC Hoa Kiếm Vũ (351,202) Tô Châu để nhận nhiệm vụ phụ bản Trừ Hại (Q2).

Sau khi  cả đội đã nhận xong nhiệm vụ, đội trưởng bấm chọn [Tiến thẳng rừng trúc] là có thể bắt đầu vào phụ bản.
Sau khi vào phụ bản, quý bằng hữu cần tiêu diệt 80 con Dã Hùng, sau đó tới tìm Boss Hồng Hùng Vương để tiêu diệt.
Lưu ý: Không được tiêu diệt Boss Hồng Hùng Vương trước nếu chưa tiêu diệt được 80/80 con Dã Hùng, nếu Hồng Hùng Vương bị tiêu diệt trước, Dã Hùng sẽ bỏ chạy và khó thể chạy ra khỏi map khiến phụ bản thất bại.

Sau khi tiêu diệt xong 80 Dã Hùng, quý bằng hữu tới tìm Boss Hồng Hùng Vương tiêu diệt để kết thúc phụ bản.

Sau khi tiêu diệt Boss Hồng Hùng Vương, quý bằng hữu quay lại gặp NPC Hoa Kiếm Vũ (354,202) để trả nhiệm vụ Trừ Hại, quý bằng hữu sẽ nhận được Thư Của Hoa Kiếm Vũ, đạo cụ nhiệm vụ quan trọng để tham gia phụ bản Sào Huyệt Của Phỉ (Q3).

Phụ bản Sào Huyệt Của Phỉ

Quý bằng hữu mang Thư Của Hoa Kiếm Vũ tới gặp NPC Tiền Hoành Vũ (132,258) Tô Châu để nhận nhiệm vụ phụ bản Sào Huyệt Của Phỉ.

Sau khi vào phụ bản, tới khu vực trung tâm doanh trại tiêu diệt Sơn Trại Đại Vương.