Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

KỸ NĂNG SỐNG

Đăng ngày: 05/08/2023

Nấu nướng
NPC liên quan: Đỗ Tử Phi ở Đại Lý [113,154], Lý Đại Chủy ở Lạc Dương [134,152], Trí Hoa ở Tô Châu [189,173].

 

 

Câu Cá
NPC liên quan: Khương Ngư ở Lạc Dương [207,184], Mục Tử Lăng ở Đại Lý [103,157], Tưởng Bình ở Tô Châu [335,170].

Các nơi câu cá theo cấp độ:
Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ.
Cấp 2: Tây Hồ.
Cấp 3: Nhĩ Hải.
Cấp 4: Nhạn Nam.
Cấp 5: Long Tuyền.
Cấp 6: Thương Sơn.
Cấp 7: Nhạn Bắc.
Cấp 8: Võ Di.
Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc.
Cấp 10: Thảo Nguyên.

 

Hái Thuốc

NPC liên quan: Nghiêm Bách Thảo ở Lạc Dương [117,168]. Mua Liềm hái dược ở các thành thị.


Các nơi hái dược theo cấp độ:
Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ
Cấp 2: Tây Hồ
Cấp 3: Nhĩ Hải
Cấp 4: Nhạn Nam
Cấp 5: Long Tuyền
Cấp 6: Thương Sơn
Cấp 7: Nhạn Bắc
Cấp 8: Võ Di
Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc
Cấp 10: Thảo Nguyên

 

Trồng trọt

NPC liên quan: Lưu Diệc Nông ở Lạc Dương [219,258]

Nơi có thể trồng trọt theo cấp độ:
Đại Lý: cấp 1 - 2 - 5 - 7 – 9
Lạc Dương: cấp 1 - 3 - 4 - 6 – 10
Tô Châu: cấp 1 - 2 - 5 - 8 - 9 – 10
Lâu Lan: cấp 7 - 8 - 9 - 10.

 

 

Khai khoáng

NPC liên quan: Tiết Đồng Chùy ở Lạc Dương [213,154]

Các nơi khai khoáng theo cấp độ:

Cấp 1: Kiếm Các, Vô Lượng Sơn, Đôn Hoàng, Tung Sơn, Thái Hồ

Cấp 2: Tây Hồ
Cấp 3: Nhĩ Hải
Cấp 4: Nhạn Nam
Cấp 5: Long Tuyền
Cấp 6: Thương Sơn
Cấp 7: Nhạn Bắc
Cấp 8: Võ Di
Cấp 9: Thạch Lâm, Ngân Ngai Tuyết Nguyên, Cao Xương, Đại Uyển, Tháp Lý Mộc Cấp
10: Thảo Nguyên.