Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

THÔNG TIN DROP MÁY CHỦ S2 PHONG VŨ

Đăng ngày: 04/08/2023

 

Boss Bàn Cổ: Phiếu vàng khóa, YQ 45 9 phái, sơ cấp khảm, cực suất châu, thiên cang cường hóa, SCHTP, cao cấp khảm, KNB khóa, phiếu đổi bảo thạch (cấp 2), Trân thú hoàn đồng, Kim cương sa, Sách võ hồn, Chiến trường lệnh.v.v..

 

Boss Sương Ảnh Vip T3-5-7: SCHTP, Phiếu đổi bảo thạch cấp 2, Bảo thạch (cấp1), TMTP, Phiếu knb khoá, Sơ cấp khảm bảo thạch, Cực suất châu, Thiên cang cường hoá tinh hoa, Kim cường sa, Thiên linh đan, Thông thiên linh đan, Hồn băng châu..

 

Trân Long Kỳ Cuộc: Phiếu đổi bảo thạch cấp 2 ( cố định ), hoàn đồng quyển trục, giám định đồ, sơ cấp tương khảm phù, Thiên Linh Đan, Nguyện linh tuyền.

 

Túc Cầu: Tân mãng thần phù, phiếu đổi bảo thạch cấp 2 ( cố định ),  sơ cấp tương khảm phù, cực suất châu.

 

Ác Tặc: Địa sát cường hóa tinh hoa, kim cương sa, thiên cang cường hóa tinh hoa, bảo thạch (Cấp 1), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, giám định đồ, Cục Suất Châu,sơ cấp tương khảm phù, Nguyện linh tuyền.

 

Ác Bá: Địa sát cường hóa tinh hoa, kim cương sa, bảo thạch (cấp 1), bí tịch 35, yếu quyết 65, Cực Suất Châu,sơ cấp tương khảm phù,Nguyện linh tuyền.

 

Diệt Phỉ Kính Hồ: Tân mãng thần phù, bảo thạch (cấp 1), giám định đồ, hoàn đồng quyển trục, sơ cấp tương khảm phù,Cục Suất Châu.v.v…

 

Yến Tử Ô: Tân mãng thần phù, nhiễm phát tế, trứng trân thú anh chiêu, bí kíp lạc mã tiễn, hàn băng tinh tiết, thần binh phù, đồ full, sơ cấp tương khảm phù, Cục Suất Châu.

 

Q123 Tô Châu:Thiên cang cường hóa tinh hoa, Đồ full, tân mãng thần phù, sơ cấp tương khảm phù tại Q3,Cục Suất Châu, Thiên Linh Đan, Thủy Lao Lệnh Bài, Võ hồn (Q3TC).

 

Sơ Cấp Phiêu Miêu Phong: Giám định đồ, phiêu miễu huyền phù, huyền thiên hàn ngọc, vong vô thạch, thiên thối thần ngọc, sơ cấp tương khảm phù,Cực Suất Châu, Phiếu đổi bảo thạch (Cấp 2), Nhuận hồn thạch..

 

Cao Cấp Phiêu Miêu Phong: Giám định đồ, huyền thiên hàn ngọc, trang bị Bích Ngọc, vong vô thạch,thiên thối thần ngọc, sơ cấp tương khảm phù,Cực Suất Châu, Phiếu đổi bảo thạch (Cấp 2), Phiêu miểu huyền phù (boss cuối), Nhuận hồn thạch..

 

Lâu Lan Tam Bảo: Hoàn đồng quyển trục, hồi máu mana, kỳ vật, thần diệc thạch, sơ cấp tương khảm phù, cực suất châu, quái vật tương sách.

 

Q Lâu Lan: Huyền hạo ngọc, tân mãng thần phù, sơ cấp tương khảm phù, cực suất châu tại Q3..v.v…

 

Thủy Lao: Nguyên liệu bán lấy vàng.

 

Boss dã ngoại

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 1 2, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, sơ cấp tương khảm phù.v.v…

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 2: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 3 4, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, sơ cấp tương khảm phù..v.v…

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 3: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 4 5, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc lưu tư, full vũ khí yến hầu, sơ cấp tương khảm phù…v.v…

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 4: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 5 6, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc cảnh dao, sơ cấp tương khảm phù..v.v..

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 5: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 6 7, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc diệp vũ, sơ cấp tương khảm phù..v..v..

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 6: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 6 7, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc diệp vũ, full vũ khí hạo linh, sơ cấp tương khảm phù..v.v…

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 7: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 6 7, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc hoàn hải, sơ cấp tương khảm phù..v.v..

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 8: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 6 7, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc tấn hoa, đồ full, sơ cấp tương khảm phù..v.v…

 

Boss Yến Vương Cổ Mộ Tầng 9: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ 8 9, bảo thạch (cấp 1), yến huyền ngọc, hoàn đồng quyển trục, kiểu tóc tấn hoa, đồ full, sơ cấp tương khảm phù…v.v…

 

Hộ Đảo Thần Thú: Trân thú diên thọ đan.

 

Vô Địch Phi Thiên Miêu: Bí kíp pet, bí kíp hình ảnh bất ly, căn cốt đan sơ cấp, trung cấp.

 

Mãng Cổ Độc Cáp Vương: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Yếu quyết 45, sơ cấp khắc danh phù, địa sát cường hóa tinh hoa, thiên cang cường hóa tinh hoa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (khoá), ninh thần tán, sơ cấp tương khảm phù, phá thiên tiễn, ức hồn thạch.

 

Boss Thương Sơn: Thiên cang cường hóa tinh hoa, Yếu quyết 45, sơ cấp khắc danh phù, địa sát cường hóa tinh hoa, thiên cang cường hóa tinh hoa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (khoá), ninh thần tán, sơ cấp tương khảm phù, phá thiên tiễn, ức hồn thạch.

 

Boss Võ Di: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Yếu quyết 45, sơ cấp khắc danh phù, địa sát cường hóa tinh hoa, thiên cang cường hóa tinh hoa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (khoá), ninh thần tán, sơ cấp tương khảm phù, phá thiên tiễn, ức hồn thạch.

 

Boss Thảo Nguyên: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Yếu quyết 45, sơ cấp khắc danh phù, địa sát cường hóa tinh hoa, thiên cang cường hóa tinh hoa, sơ cấp bảo thạch hợp thành phù (khoá), ninh thần tán, sơ cấp tương khảm phù, phá thiên tiễn, ức hồn thạch.

 

Boss Kính Hồ: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Bảo thạch (cấp 1), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, địa sát cường hóa tinh hoa, sơ cấp khắc danh phù, thiên cang cường hóa tinh hoa, tân mãng thần phù (khoá), phiếu knb khoá, sơ cấp tương khảm phù, Phá thiên tiễn, Chiến trường lệch.

 

Boss Long Quy: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Giám định đồ, trứng trân thú Long Quy, sơ cấp khảm.

 

Dã Trư Bạo Loạn: Bí kíp pet, hoàn đồng.

 

Dã Trư Vương: Bí kíp pet.

 

Boss Thúc Hà Cổ Trấn: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Bảo thạch (cấp 1), sơ cấp bảo thạch hợp thành phù, địa sát cường hóa tinh hoa, sơ cấp khắc danh phù, thiên cang cường hóa tinh hoa, tân mãng thần phù, phiếu knb khoá, sơ cấp tương khảm phù.

Boss sẽ xuất hiện 10p 1 lần và ngẫu nhiên ở 4 vị trí (Từ 2h sáng tới 9h sáng boss sẽ ko xuất hiện tại THCT)

 

Boss Ma Nhai Động: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Đồ full 4x, 5x, sơ cấp tương khảm phù.

 

Boss Xí Nga Vương: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Tuyết lạc vô ngân, giám định đồ, trứng trân thú xí nga vương, sơ cấp tương khảm phù.

 

Boss Bảo Tàng Động: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Nguyên liệu đục lỗ, địa sát cường hóa tinh hoa, sơ cấp tương khảm phù.

 

Boss Đoạt Mã Bảo Tặc: Bảo thạch (cấp 1), bí kíp pet.

 

Boss Môn Phái: Thiên cang cường hóa tinh hoa,Môn phái triệu tập lệnh, nhiễm phát tế, sơ cấp bảo thạch tương khảm phù, bí kíp pet..v.v…

 

Hoạt động hằng ngày:

 

Ước Nguyện Thái Hồ: Sơ Cấp Bảo Thạch Tương Khảm Phù + Thiên Linh Đan + Cực Suất Châu + Kim Đan Hồ Lô + Ngọc Dịch Tịnh Bình + Sơ Cấp Căn Cốt Đan + Trung Cấp Căn Cốt Đan + Cao Cấp Căn Cốt Đan + Thiên Canh Cường Hóa + Sơ Cấp Bảo Thạch Hợp Thành Phù....

 

Hứa Nguyện Quả: Thông thiên linh đan, Phiếu đổi ngọc cấp 2, Thời trang 7 ngày ( có thuộc tính ), Phiếu đổi bảo thạch cấp 3....

 

Kính Hồ Thiên Niên Thảo: Đại hoàn đan (500k exp)

 

*Thiên Giáng Kỳ Thú:

- Vô Địch Phi Thiên Miêu: Linh thú đan - chú cấp 1, Linh thú đan - phong cấp 1, Linh thú đan - chấn cấp 1, Linh thú đan - hư cấp 1, Bí kíp Pet, Trứng trân thú Sồ Phượng, Trứng trân thú Lôi Lân.

- Hộ Đảo Thần Thú: Linh thú đan - chú cấp 1, Linh thú đan - phong cấp 1, Linh thú đan - chấn cấp 1, Linh thú đan - hư cấp 1, Bí kíp Pet, Trứng trân thú Sồ Phượng, Trứng trân thú Lôi Lân.